Școala Doctorală de Inginerie Electrică este asociată cu Facultatea de Inginerie Electrică, a cărei istorie începe cu înființarea, în 1913, a Școlii de Electricieni, care a devenit ulterior Institutul Electrotehnic al Universității din București. Prin decretul-lege promulgat în anul 1920 de regele Ferdinand, se înființează Școala Politehnică din București, cu 4 secții, dintre care una este Electromecanica. Prin reorganizarea Școlii Politehnice ca Institutul Politehnic din București, ca urmare a Reformei Învăţământului din anul 1948, Electromecanica devine Facultatea de Inginerie Electrică. De la Facultatea de Inginerie Electrică, facultățile de Electronică, Automatizare și Energie sunt desprind treptat, pe măsură ce domeniul de studii și industriile sale de sprijin cresc și se diversifică. Facultatea de Electrotehnică a devenit Facultatea de Inginerie Electrică (FIE), în anul 2006, pentru a ilustra corespunzător spectrul larg de pregătire a studenților în cadrul ciclului de studiu Licenţă-Master-Doctorat în IE. FIE este membru fondator al Consorțiului Român al Facultăților de Inginerie Electrică (RCFEE) – o rețea academică națională pentru toate cele 17 facultăți cu profil electric.

În anul 2012, în temeiul Legii nr. 1/2011, este înfiinţată Şcoala Doctorală de Inginerie Electrică (SD-IE), parte a IOSUD UPB. SD-IE este continuatorul FIE în asigurarea studiilor universitare de doctorat, care permit dezvoltarea competenţelor teoretice şi practice în domeniul Inginerie Electrică.

Actuala ofertă educațională dezvoltă linia tradițională de repere fundamentale în domeniul IE, pe care a fost construită și consolidată tradiția școlii românești de inginerie electrică în acord ca tendințele actuale și extensiile multidisciplinare ale IE.

Subiectele propuse pentru doctoratul în IE continuă şi extind pregătirea universitară care vizează atât domeniile clasice ale IE (IE, mașini electrice, materiale, electronică de putere, măsurători, aparate electrice, electrotermie, vehicul electric, tracțiune electrică, sisteme electrice, modelare matematică, compatibilitate electromagnetică, gestionarea bazelor de date, tehnici de dezvoltare software, proiectarea algoritmilor de inteligență artificială, tehnici și metode IT aplicabile pe scară largă în IE etc.), precum și domenii multidisciplinare, în care IE este consacrată și își păstrează identitatea (IE pentru medicină, conversie de energie și surse, compatibilitate electromagnetică etc.), în urma competenței și experienței conducătorilor de doctorat.

SD-IE oferă studii doctorale “cu frecvenţă” acreditate în domeniul Ingineriei Electrice. Acestea sunt menite să asigure că doctoranzii dobândesc cunoștințe avansate și dezvoltă abilități de cercetare aplicată și competențe care le pot permite accesul ca specialiști și cercetători în IE. Programele sunt elaborate pe baza analizei ofertei universităților europene și americane, a consultărilor din cadrul departamentelor FIE, cu studenți, reprezentanți ai absolvenților și angajatori, cu parteneri de la RCFEE. Ele dezvoltă competențe și abilități în contextul respectării standardelor europene și internaționale, pentru protecția mediului și dezvoltarea economică durabilă.

Activitatea de formare doctorală se desfășoară în colaborare cu cele trei departamente ale FIE: Electrotehnică (ELTH), Mașini, Materiale și Acţionări Electrice (MMAE) și Măsurări, Aparate Electrice și Convertoare Statice (MAECS), care, pe lângă cele trei departamentele FIE deservesc alte facultăți din UPB. Acest consorțiu are șapte centre de cercetare și un centru de calcul pentru studenți – 42 de laboratoare de predare și cercetare cu o bază materială importantă, dezvoltate în principal prin programe europene, programe naționale de cercetare, granturi CNCSIS. Studenții și doctoranzii sunt încurajați să desfășoare activități de cercetare științifică în cadrul contractelor de cercetare și să participe ca asistenți la activitățile la laborator şi seminar ale programelor de licență și masterat. SD-IE are acces la un fond valoros de carte și reviste de referință prin Biblioteca Centrală UPB și proiectul ANELIS Plus.

SD-IE are 26 de conducători de doctorat în Inginerie Electrică activi, dintre care un membru al Academiei Române şi 2 membri ai Academiei de Ştiinţe Tehnice din România.

Pregătirea doctorală la Facultatea de Inginerie Electrică a fost supusă evaluării externe începând cu proiectul pilot NAOA al ARACIS, în 2007, când a fost propus gradul „grad înalt de încredere”.

SDIE — Şcoala Doctorală Inginerie Electrică
Tel: +4021 4029182
Mail: sdie@upb.ro
http://sdie.pub.ro

Copyright © SDIE Scoala Doctorală Inginerie Electrică