Şcoala Doctorală de Inginerie Electrică este alături de Facultatea de Inginerie Electrică, a cărei istorie începe odată cu înfiinţarea, în 1913, a Şcolii de Electricieni, care a devenit ulterior Institutul Electrotehnic din Universitatea din Bucureşti. Prin decretul lege promulgat în anul 1921 de către Regele Ferdinand este înfiinţată Şcoala Politehnică din Bucureşti, cu 4 secţii, una dintre acestea fiind Electromecanica. Ea devine Facultatea de Electrotehnică prin Reforma învăţământului din 1948, când Şcoala Politehnică se reorganizează ca Institutul Politehnic Bucureşti. Din Facultatea de Electrotehnică se desprind ulterior facultăţile de Electronică, Automatică şi Energetică. Facultatea de Electrotehnică devine Facultatea de Inginerie Electrică (FIE) în anul 2006, pentru a ilustra mai bine spectrul larg al pregătirii studenţilor în cadrul ciclului de studii Licenţă-Master-Doctorat. Facultatea de Inginerie Electrică este membru fondator al Consorţiului Român al facultăţilor de Electrotehnică – o reţea academică naţională pentru toate cele 17 facultăţi cu profil electric.

În anul 2012, ca urmare a Legii nr. 1/2011, este înfiinţată Şcoala Doctorală de Inginerie Electrică (SD-IE), parte a IOSUD UPB. SD-IE este continuatorul FIE în pregătirea universitară prin doctorat şi asigură ciclul de studii universitare de doctorat în domeniul Inginerie Electrică.Şcoala Doctorală de Inginerie Electrică asigură continuarea ciclului de studii de Licenţă-Master, oferite de FIE, prin studii universitare de doctorat în domeniul ingineriei electrice, care permit dezvoltarea competenţelor teoretice şi practice în domeniul ingineriei electrice, prin formarea de abilităţi ştiinţifice, tehnice şi informatice pentru cercetare, proiectare, inovare, utilizare şi creare de software dedicat.Programe de masterat în domeniul Ingineriei Electrie precum: electronică de putere şi acţionări electrice inteligente, informatică în ingineria electrică, sisteme electrice avansate, instrumentaţie şi sisteme avansate de măsurare, ingineria produselor electrotehnice, nano- şi microsisteme electromagnetice, ingineria sistemelor electrice integrate în autovehicule, care îşi găsesc continuarea firească prin tematica propusă pentru ciclul doctoral asigurat de SD-IE. Acesta cuprinde atât ariile tematice clasice ale inginerie electrice (electrotehnică, maşini, materiale şi acţionări electrice şi electronică de putere, măsurători, aparate electrice, electrotermie, autovehicul electric, tracţiune electrică, sisteme electrice etc.), cât şi arii tematice multidisciplinare, în care ingineria electrică este consacrată, îşi păstrează identitatea (inginerie electrică pentru medicină, conversia energiei şi surse, compatibilitate electromagnetică etc.), în acord cu comptenţa şi experienţa conducătorilor de doctorat. Programele de studii doctorale în domeniul Inginerie Electrică oferite de SD-IE sunt elaborate pe baza baza analizei ofertei universităţilor europene, a celor din SUA, consultărilor în cadrul departamentelor, cu studenţii, reprezentanţi ai absolvenţilor şi ai angajatorilor cu partenerii din Consorţiului Facultăţilor de Electrotehnică. Oferta educaţională dezvoltă linia tradiţională, care reprezintă repere fundamentale în domeniul ingineriei electrice pe care s-au construit şi consolidat renumele la nivel naţional şi internaţional, îmbinând tradiţia şcolii electrotehnice româneşti cu tendinţele actuale de automatizare şi informatizare, extindere spre multidisciplinar, calitatea corpului profesoral fiind recunoscută atât pe plan naţional, cât şi internaţional. Un număr important de teme moderne, de mare actualitate, care definesc profilul actual al ingineriei electrice cu precădere ca teme de doctorat. Demn de remarcat este numărul important de conducători de doctorat, 37, dintre care un membru al Academiei Române şi 4 membri ai ASTR.

Activitatea de pregătire prin doctorat se desfăşoara în cadrul SD-IE, care colaborează cu cele trei departamente ale facultăţii: Departamentul de Electrotehnică (ELTH), Departamentul de Maşini Materiale şi Acţionări electrice (MMAE) şi Departamentul de Măsurări, Aparate Electrice şi Convertoare Statice (MAECS).

·  În cadrul proiectului pilot NAOA al ARACIS cu organismul similar din Bulgaria, Facultatea de Inginerie Electrică a fost supusă evaluării externe de către o comisie mixtă formată din experţi din Romania şi Bulgaria şi s-a propus acreditarea Şcolii Doctorale de Inginerie Electrică cu calificativul „grad de încredere ridicat” (https://upb.ro/wp-content/uploads/2018/02/raport-aq-2006-2007.pdf)

·  SD-IE beneficiază de resursele Facultatii de Inginerie Electrică, care, pe lângă cele trei departamente menţionate care deservesc şi alte facultăţi din UPB, dispune de şapte centre de cercetare şi un Centru de Calcul Studenţesc.

·  Consiliul Şcolii Doctorale de Inginerie Electrică (CSD-IE), structura de conducere de cel mai înalt nivel a SD-IE este compus din 5 reprezentanţi aleşi, dintre care 2 studenţi. CSD se întruneşte cel puţin lunar, fiind prezidat de către Director. Din CSD-IE fac parte şi 6 personalităţi din domeniul Ingineriei Electrice şi ai Ştiintelor tehnice, membri de onoare, între care şi un laureat al premiului Benjamin Franklin.Directorul SD-IE este membru al Biroul Executiv al Facultăţii (BEF) de Inginerie Electrică, format din decan, patru prodecani. BEF este organul executiv al Consiliului Facultăţii de Inginerie Electrică, ce duce la îndeplinire hotărârile acestuia şi activităţile programate conform strategiei facultăţii. CSD şi-a asociat o structură lărgită prin cooptarea celor trei directori ai departamentelor facultăţii

·  CSD îşi constituie grupuri de lucru pe proiecte – comisii, prezidate de către membrii CSD ce au atribuţii specifice stabilite prin decizia Directorului.

·  Şcoala Doctorală de Inginerie Electrică îşi desfoară preponderent activitatea în cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică, ce are o bază materială importantă, realizată în principal prin programe europene, programe de cercetare din cadrul PNCDI, PN2, granturi CNCSIS, dispunând de 42 de laboratoare în care se desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare. Programele de studiu îmbină armonios activităţile de predare cu aplicaţiile (seminar, proiect, laborator) şi stagii de practică în unităţi industriale şi institute de cercetare din domeniul ingineriei electrice.

·  În cadrul laboratoarelor dotate cu aparatură electrică, electronică şi de achiziţii de date se obţin cunoştinţe moderne, iar Centrul de calcul studenţesc, cu acces la Internet, permite realizarea unei cercetări ştiinţifice de calitate şi elaborarea în condiţii corespunzătoare a proiectelor şi tezelor. Studenţii şi doctoranzii sunt încurajaţi să desfăşoare activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul contractelor de cercetare derulate în centrele de cercetare din facultate, sau să participe ca asistenţi la activităţile didactice cu studenţii programelor de licenţă şi masterat.

·  Şcoala Doctorală beneficiază de bibliotecile proprii ale FIE, cu un fond de carte valoros şi reviste de specialitate de referinţă, ce permit perfecţionarea cadrelor didactice, documentarea şi autoinstruirea studenţilor-doctoranzi. Studenţii pot consulta cărţi şi în sala de lectură a Bibliotecii Centarle a UPB, şi beneficiază de accesul la baze de date ştiinţifice prin intermediul Bibliotecii Centrale UPB, programul ANELIS Plus.

·  Secretariatul SD-IE asigură gestiunea situaţiilor şi activităţile curente, iar administratorul şef al FIE are responsabilităţi în ceea ce priveşte patrimoniul şi gestiunea financiară a SD-IE.

·  Sudenţii-doctoranzi din provincie beneficiază, prin intermediul FIE, de locuri în cămine modernizate (P7 şi P24) în care toate camerele au acces la Internet.c. Domeniul de studii universitare de doctorat Inginerie Electrică
În cadrul Şcolii Doctorale de Inginerie Electrică există programe de studii universitare de doctorat în domeniul Inginerie Electrică acreditate, forma de învățământ cu frecvenţă, cu predare în limba română sau engleză.Programele universitare de doctorat din domeniul Inginerie Electrică asigură doctoranzilor dobândirea de cunoştinţe avansate şi dezvoltarea unor abilităţi de cercetare aplicativă care să le permită accesul ca specialişti şi cercetători în domeniul Ingineriei Electrice, în mediul concurenţial actual, naţional şi european.

·  Programele universitare de doctorat din domeniul Inginerie Electrică formează specialişti cu competenţe de analiză, cercetare, proiectare şi investigare a echipamentelor de distribuţie şi conversie a energiei electrice, a sistemelor electrice de putere moderne, a instalaţiilor electrice de forţă şi iluminat pentru zone industriale şi rezidenţiale, a sistemelor de măsură şi instrumentaţie avansate, a sistemelor avansate de control, monitorizare şi/sau diagnoză pentru sisteme de acţionări electrice, a sistemelor de comandă şi control pentru diverse aplicaţii industriale, în vederea conceperii, realizării şi exploatării eficiente a acestora, în contextul respectării normelor europene şi internaţionale referitoare la protecţia mediului şi la dezvoltarea economică durabilă.

·  Domeniul de studii universitare de doctorat Inginerie Electrică are ca deziderate:

· formarea unor doctori ingineri în proiectarea, realizarea şi exploatarea eficientă a echipamentelor şi sistemelor electrice de putere moderne, a instalaţiilor electrice de joasă şi înaltă tensiune;
· formarea unor doctori ingineri competitivi în domeniul deosebit de dinamic, de înaltă tehnicitate şi cu multiple elemente de interdiciplinaritate, al acţionărilor electrice moderne, al sisteme de măsură şi instrumentaţie avansate;
· formarea unor doctori ingineri cu competente in modelarea matematică a problemelor din ingineria electrică, utilizarea sistemelor informatice dedicate instalaţiilor electrice, precum şi acţionărilor electrice, compatibilitatea electromagnetică, gestionarea bazelor de date, utilizarea tehnicilor de dezvoltare software, proiectarea algoritmilor de inteligenţă artificială, şi administrarea reţelelor de calculatoare;
· formarea unor doctori ingineri competenţi in utilizarea sau dezvoltarea tehnicilor informatice de largă aplicabilitate şi metodelor informatice utilizate în ingineria electrică;
· formarea unor doctori ingineri cu competenţe de cercetare-dezvoltare şi inovare de produse şi echipamente electrotehnice.
· formarea unor doctori ingineri capabili sa desfăşoare cercetări în domenii multidisciplinare – conversia energiei si surse, biomedical etc.

Absolvenţii programului de doctorat sunt compatibili cu cerințele spațiului economico-industrial actual. Astfel, doctorilor ingineri li se asigură cadrul adecvat de realizare a unor cercetări teoretice şi aplicative de înalt nivel, care să contribuie la ridicarea nivelului calității învățământului, dar și la însușirea unor competenţe superioare în domeniul ingineriei și nu numai.

SDIE — Şcoala Doctorală Inginerie Electrică
Tel: 021 4029182
Mail: sdie@upb.ro
http://sdie.pub.ro